• Τήρηση βιβλίων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα σε αυτοματοποιημένο περιβάλλον.
 •  Σύνταξη των ετήσιων και ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων (και δηλώσεων) σύμφωνα με το Ελληνικό Φορολογικό Δίκαιο.
 • Επίβλεψη των λογιστικών εργασιών  των επιχειρήσεων.
 • Μελέτη και σύνταξη οικονομικών καταστάσεων & ενοποιημένων Ισολογισμών σύμφωνα με τα Ελληνικά και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
 • Μετατροπή χειρόγραφων συστημάτων τήρησης βιβλίων σε μηχανογραφημένο σύστημα.
 • Κατάρτιση επιχειρηματικών σχεδίων (Business  Plan)

Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων  (ΦΠΑ, Παρακρατούμενων φόρων, Φόρου Εισοδήματος  INSTRASTAT, LISTING).

 • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων  (ΦΠΑ, Παρακρατούμενων φόρων, Φόρου Εισοδήματος  INSTRASTAT, LISTING).
 • Φορολογικές  συμβουλές και φορολογικός σχεδιασμός
 • Σύνταξη φακέλου τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών.

Υπολογισμό μισθοδοσίας σύμφωνα με την Εργατική και Ασφαλιστική Νομοθεσία, και έκδοση όλων των σχετικών μισθοδοτικών καταστάσεων και εντύπων σε φορείς Δημοσίου  (Ι.Κ.Α., ΟΑΕΔ, ΣΕΠΕ)

Η παροχή συμβουλών και γνωμοδοτήσεων για οργανωτικά, λογιστικά και φορολογικά θέματα καθώς και για συγχωνεύσεις, διασπάσεις, μετατροπές, εκκαθαρίσεις, εξαγορές και αποτιμήσεις αξίας επιχειρήσεων. Παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και οργάνωση επιχειρήσεων.

 • Δημιουργία και εφαρμογή των πιο κατάλληλων πλάνων και εκθέσεων με σκοπό την παρουσίαση Διοικητικών πληροφοριών σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών.
 • Προετοιμασία μηνιαίων, τριμηνιαίων και ετήσιων Διοικητικών εκθέσεων.
 • Εφαρμογή των διοικητικών κανόνων και διαδικασιών και οργάνωση του κύκλου πληροφοριών.
 • Οργάνωση λογιστηρίου εταιρειών.
 • Εκπόνηση μελετών σε οικονομικά και συναφή θέματα :
 • Ο έλεγχος και η πραγματογνωμοσύνη επί λογιστικών βιβλίων επιχειρήσεων, καθώς και η μελέτη και ανάλυση επιχειρηματικών σχεδίων.
 • Η μελέτη και η εγκατάσταση μηχανογραφικών συστημάτων, που έχουν σχέση με την υποστήριξη οικονομικών υπηρεσιών των επιχειρήσεων.
 • Η παροχή υπηρεσιών συμβούλων διαχείρισης, αξιολόγησης, αξιοποίησης και υλοποίησης Εθνικών και Κοινοτικών Προγραμμάτων.
 • Η παροχή συμβουλευτικών − υποστηρικτικών υπηρεσιών σε θέματα οργάνωσης (οικονομικών και διοικητικών) σε Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. και φορείς του Δημοσίου Τομέα.
 • Η παροχή συμβουλευτικών, διαχειριστικών και τεχνικών υπηρεσιών αναφορικά με την οργάνωση, διοίκηση, μηχανοργάνωση, λειτουργία, ποιοτικό έλεγχο και πιστοποίηση ISO, η διοργάνωση σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων επί των ανωτέρω θεμάτων, η συλλογή, ανάλυση, αξιολόγηση και υποβολή στοιχείων και πληροφοριών και η ανάπτυξη και εφαρμογή διαδικασιών διοίκησης, εκσυγχρονισμού λειτουργίας και υποστήριξης σε πάσης φύσεως επιχειρήσεις και οργανισμούς οποιασδήποτε νομικής μορφής, του δημοσίου ή και του ιδιωτικού τομέα.
 • Η παροχή και προσφορά υπηρεσιών διαδικτύου, μηχανογράφησης και μηχανοργάνωσης επιχειρήσεων, η δημιουργία, επεξεργασία, εγκατάσταση και εν γένει παροχή υπηρεσιών σε σχέση με προγράμματα και εξειδικευμένες εφαρμογές λογισμικού και βάσεις δεδομένων, καθώς και η διερεύνηση και επεξεργασία προγραμμάτων και εφαρμογών λογισμικού στην αλλοδαπή και η προώθηση τους στην ελληνική αγορά.

η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα κάθε κατηγορίας.

Η εταιρεία μας προσφέρει μια ολοκληρωμένη σειρά ελεγκτικών υπηρεσιών σε Δημόσιες Υπηρεσίες  και Ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής.

Ενδεικτικά οι ελεγκτικές υπηρεσίες που παρέχονται είναι οι εξής:
 • Τακτικοί   Εξωτερικοί Έλεγχοι

Προετοιμασία των οντοτήτων για έλεγχο σύμφωνα με το Ελληνικό Εταιρικό Δίκαιο και τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα.

 • Εσωτερικοί   Έλεγχοι

Η εφαρμογή, η παρακολούθηση, ο έλεγχος του συστήματος λειτουργίας , της Λογιστικής Παρακολούθησης, καθώς επίσης και έκδοση Έκθεσης Ελέγχου για την επάρκεια των συστημάτων εσωτερικού Ελέγχου.

Ειδικοί   Έλεγχοι

 • Προετοιμασία για τους ελέγχους που απαιτούνται κατά τη συγχώνευση την διάσπαση, απορρόφηση και τον μετασχηματισμό εταιριών σε άλλη νομική μορφή.
 • Για την εισαγωγή εταιριών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.